دکتری جامعه شناسی سياسي ـ تاریخی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

برنامه درسی "جامعه شناسی قشربندی اجتماعی"


        زمستان 1389

 

مشخصات مدرس

مدرس: هادی نوری؛ PH.D

محل کار: دانشگاه گیلان؛ دانشکده علوم انسانی؛ اتاق 215

تلفن: (داخلی 4056) 78 - 01316690275

Email: h.k.noori@gmail.com

دوره تحصیلی، روز و ساعت کلاس: کارشناسی، چهارشنبه، 4- 2 و 6- 4.

 

توصیف و اهداف درس

درس جامعه شناسی قشربندی اجتماعی به بررسی چیستی نظام قشربندی و انواع نظام های قشربندی شکل گرفته در طول تاریخ می پردازد. برنامه درسی حاضر شامل دو بخش است. در بخش اول، چهار نظام قشربندی برده داری، کاستی، فئودالی و طبقاتی در سطح نظری مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم، به بررسی نظام قشربندی ایران در دوره های تاریخ آن پرداخته می شود. ابتدا نظریه های مطرح شده درباره نظام قشربندی ایران مورد طبقه بندی قرار می گیرند و در ادامه دوره های تاریخی ایران با عطف به نظام قشربندی شان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این درس، تحقیق درسی ارائه نخواهد شد و بجای آن مطالب مربوط به موضوع تحقیق که در اصل متعلق به بررسی نظام قشربندی در تاریخ اجتماعی ایران بود، در ذیل مواد درسی امتحانی گنجانده شده است.   

 

نحوه ارزشیابی و نمره دهی

1. امتحان پایان ترم (80 %)

امتحان پایان ترم درس جامعه شناسی سیاسی به صورت «Openbook» است. شما اجازه دارید در جلسه امتحان منابع درسی را با خود همراه داشته باشید. اما این بدان معنا نیست که از خواندن منابع تعیین شده پیش از امتحان خودداری شود. برعکس، منابع امتحانی باید حتما پیش از روز امتحان و در طول ترم مطالعه گردند و با ذهنی آماده سر جلسه امتحان حاضر شوید. چون پرسش های امتحانی از نوع مقایسه ای بوده و مستلزم آن است که ابتدا مطالب کاملا خوانده شود و در جلسه امتحان تنها وقت برای اندیشیدن، تحلیل و مقایسه وجود دارد. مزیت این نوع از امتحان در این است که از ایجاد فشار زائد بر ذهن دانشجو و تکیه صرف بر حافظه جلوگیری می کند و به دانشجو فرصت می دهد تا بجای حفظ کردن مطالب درباره آنها بیاندیشد و امکان تحلیل داشته باشد. برای این درس چهار پرسش مقایسه ای ارائه می گردد که هر کدام 4 نمره دارد.   

2. مشارکت در کلاس (20 %)

مشارکت در کلاس نمایانگر علاقه دانشجو و البته زمینه ایجاد علاقه دانشجو به مطالب درس است. دانشجو باید مطابق برنامه درسی هفتگی ارائه شده مطالب هر هفته را پیش از کلاس مطالعه نموده و با ذهن آماده سر جلسه کلاس حاضر شود. کلاس با مشارکت و گفتگوهای میان استاد و دانشجویان تنظیم خواهد شد.

 

برنامه درسی هفتگی

هفته (1) چیستی قشربندی اجتماعی

تامین، ملوین (1385)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر توتیا، صص 32- 21، 188- 178.

 

هفته (2) نظام های قشربندی: برده داری

پاترسون، اورلاندو (1360)، بردگی، در گذشته و حال، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر پای ژه، صص 40- 5.

 

هفته (3) نظام های قشربندی: کاستی

وبر، ماکس (1382)، دین، قدرت و جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: قومس، صص 482- 458.

 

هفته (4) نظام های قشربندی: فئودالی

 بلوخ، مارک (1363)، جامعه فئودالی، ترجمه بهزاد باشی، تهران: نشرآگاه، صص 220- 213، 268- 257، 304- 285، 334- 327، 395- 377، 425- 413، 454- 435، 278- 259.

 

هفته (5) نظام های قشربندی: طبقاتی

گیدنز، آنتونی (1385)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی، صص 262- 247.

وبر، ماکس (1382)، دین، قدرت و جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: قومس، صص 225- 207.

مارکس، کارل (1380 الف)، لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، ترجمه پرویز بابایی، تهران: نشر چشمه، صص 336- 331، 365- 356.

 

هفته (6) شیوه تولید آسیایی

گودلیه، موریس (1991)، «ويژگی تاريخی دولت در آسيا و مسئله شيوة توليد آسيايی»، ترجمه ب. کیوان، در Ethique et politique, Paris, PUF.

 

هفته (7) نظریه های نظام قشربندی ایران

لوسکایا، پيگو (1377)، شهرهاي ايران در زمان پارتيان و ساسانيان، ترجمه عنايت الله رضا، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، صص 254- 249.

كریستن سن، آرتور (1383)، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران: انتشارات نگارستان كتاب، صص 43- 31.

وبر، ماکس (1374)، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهري و ديگران، تهران: نشر مولي، صص 396- 386.

کاتوزیان، محمد علی (1387)، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، صص 70- 48.

 

هفته (8) نظام قشربندی ایران اوستا، ماد و هخامنشی

شوارتس، م. (1385)، «سازمان اجتماعی ایران در اوستا»، در تاریخ ایران کمبریج: دوره هخامنشیان، ویراستار ایلیا گرشویچ، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: جامی، 555- 544.

دیاکونوف، میخائیل (1386)، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، صص 310- 299.

بریان، پی یر (1386)، وحدت سیاسی و تعامل فرهنگی در شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه ناهید فروغان، تهران: نشر اختران، صص 116- 81.

كخ، هايد ماري (1383)، از زبان داريوش، ترجمه پرويز رجبي، تهران: نشر كارنگ، 70- 60.

 

هفته (9) نظام قشربندی ایران اشکانی و ساسانی

پريخانيان، ای. جی (1381)، « جامعه و قانون ايراني»، در تاريخ ايران کمبریج: از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان، گردآورنده احسان يار شاطر، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امير كبير، صص 33- 16.

كريستن سن، آرتور (1383)، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، تهران: انتشارات نگارستان كتاب، صص 43- 31، 147- 12.

لوكونين، ولاديمير (1381)، «نهادهاي سياسي، اجتماعي و اداري، ماليات ها و داد و ستد»، در تاريخ ايران کمبریج: از سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه، انتشارات امير كبير، صص 138- 71.

لوسکایا، پيگو (1377)، شهرهاي ايران در زمان پارتيان و ساسانيان، ترجمه عنايت الله رضا، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، صص 308- 299، 388- 381.

آلتهایم، فرانتس و استيل، روت (1382)، تاريخ، اقتصاد و دولت ساساني، ترجمه هوشنگ صادقي، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، صص 203- 155.

 

هفته (10) نظام قشربندی ایران اسلامی میانه

چوسكي، جمشيد كرشاسپ (1382)، «نوسازی روابط اجتماعی»، در ستيز و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده های اسلامی، ترجمه نادر مير سعيدي، تهران: انتشارات ققنوس، 176- 137.

کاهن، کلود (1385)، «قبایل، شهرها و سازمان بندی اجتماعی»، در تاريخ ايران کمبریج (از فروپاشي ساسانيان تا آمدن سلجوقيان)، جلد چهارم، گردآورنده ريچارد فراي، ترجمه حسن انوشه، تهران: انتشارات امير كبير، صص 282- 263.

اشراف، احمد و بنوعزیزی، علی (1388)، «طبقات اجتماعی در ایران اسلامی دوره میانه»، در طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران: نشر نیلوفر، صص 42- 11.

 

هفته (11) نظام قشربندی ایران صفوی

فراگنر، برت (1387)، «اوضاع اجتماعی و اقتصادی داخلی»، در تاریخ ایران کمبریج: دوره تیموریان، ترجمه یعقوب آزند، نشر جامی، صص 240- 209.

سیوری، راجر (1372)، ایران عهد صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، صص 183- 174.

فوران، جان (1385)، مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، صص 66- 46، 77- 73.

 

هفته (12) نظام قشربندی ایران قاجار

اشراف، احمد و بنوعزیزی، علی (1388)، «طبقات اجتماعی در دوره قاجاریه»، در طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران: نیلوفر، صص 74- 43.

فوران، جان (1385)، مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، صص 214- 183.

 

هفته (13) نظام قشربندی ایران پهلوی

اشراف، احمد و بنوعزیزی، علی (1388)، «طبقات اجتماعی در دوره پهلوی»، در طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران: نشر نیلوفر، صص 206- 175.

 

هفته (14) نظام قشربندی ایران جمهوری اسلامی

اشراف، احمد (1388)، «حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران»، در طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی، تهران: نشر نیلوفر، صص 255- 207.

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۴ اسفند۱۳۸۹ساعت ۴:۵۴ قبل از ظهر  توسط هادی نوری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
نویسنده این وبلاگ بر آن است که تاریخ اجتماعی ایران اصلی ترین دستور جلسه بررسی برای انجام تحقیق جامعه شناختی در حال حاضر می باشد. چراکه برغم بیشمار کتاب های نوشته شده، بسیار کم شمار آثاری وجود دارد که از منظر جامعه شناختی به بررسی تاریخ اجتماعی ایران بپردازند. در حالی که این منظر جدید می تواند "ساحت هایی نامکشوف" از تاریخ غنی ایران برای مسائل زمان حال آن بازگشاید.

نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
معرفی
فعالیت های علمی
دروس دانشگاه
پایان نامه ها
تاریخ ایران
جامعه شناسی تاریخی
عکس
تماس
پیوندها
دانشنامه ایرانیکا
کانون پژوهش های ایران باستان
پروژه شاهنامه
دایره المعارف ویکیپدیا
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM